UBEZPIECZENIA

Nowość na rynku polskim. Kompleksowe ubezpieczenia dla fotowoltaiki.

Nasz partner firma REIB posiada 18 lat doświadczenia i ponad 1.000 MW ubezpieczonych instalacji. Współpracuje wyłącznie z uznanymi firmami ubezpieczeniowymi z wysokim ratingiem A+.

Dlaczego REIB:

 • specjalizacja w obszarze ubezpieczeń dla instalacji energetycznych oraz zrozumienie biznes PV
 • bardzo szybki czas reakcji na zgłoszoną szkodę (do 24h)
 • praca tylko z wiarygodnymi ubezpieczalniami
 • pakiet obejmuje większość krajów
 • dzięki ubezpieczeniu projekt staje się bankowalny

Rodzaje ubezpieczeń

W trakcie rozwoju projektu

 

Gwarancja dobrego wykonania (Performance Bond Insurance)

Gwarancja wykonania gwarantuje, że projekt PV zostanie wykonany przez wykonawcę i ewentualnie podwykonawców zgodnie z warunkami umowy. Zazwyczaj ubezpieczenie (bond) jest ustalane na 10% i 20% wartości kontraktu. Ubezpieczyciel wypłaca inwestorowi odszkodowanie wynikające z utraty lub uszkodzenia, w przypadku niedotrzymania przez kontrahenta lub dostawcę warunków zawartych w umowie.

Gwarancja ubezpieczenia (Warranty Bond Insurance)

Gwarantuje inwestorowi odszkodowanie w przypadku, gdy wykonawca EPC (instalator) nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy EPC.

Ubezpieczenie od wad zaliczek (Advance Payment Bond Insurance)

Zabezpieczenie zaliczki gwarantuje, że EPC będzie płacić podwykonawcom i dostawcom zaangażowanym w budowę projektu PV. Obligacja ta gwarantuje również, że przedpłacona kwota zostanie wykorzystana zgodnie z warunkami umowy EPC.  Wysokość ubezpieczenia równa się zaliczce.

 

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych CAR / EAR (CAR/EAR insurance)

Niniejsza polisa obejmuje fizyczną utratę lub uszkodzenie mienia, a także odpowiedzialność cywilną związaną z pracą wykonywaną na terenie budowy.

Polisa obejmuje: fizyczną utratę lub uszkodzenie mienia na zasadzie „Wszystkich zagrożeń”, tj. polisa ubezpiecza od szkód materialnych powstałych w trakcie budowy z tytułu wszystkich nagłych, przypadkowych i nieprzewidzianych przyczyn, innych niż te, które są z góry wykluczone.

Dodatkowo, polisa obejmuje pokrycie strat fizycznych lub uszkodzenia urządzeń i maszyn budowlanych, sprzętu i narzędzi używanych na ubezpieczonym kontrakcie.

Ubezpieczenie CAR obejmuje również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zabezpiecza to przed przypadkowymi obrażeniami ciała lub chorobami osób trzecich, a także przypadkową utratą lub uszkodzeniem mienia należącego do osób trzecich, spowodowaną wypadkiem na budowie.

Ubezpieczenie transportu / ładunku (Transport/ Cargo insurance)

Ubezpieczenie ładunku zapewnia ochronę przed fizycznym uszkodzeniem lub utratą modułów, falowników, konstrukcji itp. podczas transportu lądem, morzem czy powietrzem. Zasięg rozpoczyna się w momencie zakupu materiałów od zakładu producenta i kończy się na miejscu instalacji lub  magazynie, w tym w trakcie załadunku i rozładunku.

Osobisty wypadek pracowników EPC   (Personal accident of the EPC’ s employees)

Polityka ta obejmuje wszystkich pracowników wykonawcy EPC, gdy są na miejscu. Broker ubezpieczeń OZE zapewnia spokój ducha dzięki szeregowi ubezpieczeń osobistych na wypadek śmierci, całkowitej lub częściowej niepełnosprawności, czasowej niezdolności do pracy itp. dla pracowników.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy  (Employers Liability insurance)

Polisa ubezpieczeniowa, która chroni pracodawców przed zobowiązaniami wynikającymi z chorób, ofiar śmiertelnych lub obrażeń odniesionych przez pracowników, wynikających z warunków lub praktyk w miejscu pracy. Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach obowiązkowe jest, aby pracodawcy posiadali takie ubezpieczenie.

Błędy i pominięcia.  (Еrrors & omissions – E&O)

Błędy i pominięcia  (z ang. E&O) to forma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która pomaga chronić profesjonalne firmy świadczące usługi, ponosząc pełne koszty obrony przed roszczeniami zaniedbania ze strony klienta, oraz odszkodowania przyznane w pozwie cywilnym.

Dla działających projektów

Rozszerzona gwarancja na inwerter  (Extended Inverter warranty)

Kiedy wygasa gwarancja producenta falownika, właściciel instalacji próbuje skontaktować się z producentem. Zdaje sobie wówczas sprawę, jak powolna jest komunikacja z tym dużym przedsiębiorstwem i  dostrzega wady gwarancji producenta, takie jak:

 • Brak zabezpieczenia w przypadku bankructwa;
 • Brak uwzględnienia kosztów pracy związanych z wymianą;
 • Długi czas między awarią, a naprawą;
 • Trudne postępowanie z roszczeniami;

Wniosek: Ukryte koszty ponoszone przez instalatorów i operatorów instalacji.

Właśnie dlatego możemy zaoferować produkt, który może obejmować wyżej wymienione punkty, a nawet coś więcej:

 • Pełne pokrycie kosztów naprawy i wymiany falownika;
 • Proste rozliczanie roszczeń;
 • Doświadczony zespół serwisowy;
 • Zabezpieczenie inwestycji;
 • Zabezpieczenie przed bankructwem;
 • Brak konieczności dokonywania napraw;
  Wniosek: pełne zabezpieczenie poprzez polise, które obejmuje wszystkie dodatkowe wydatki.

Płatność dokonywana jest co roku, a ubezpieczenie obejmuje okres do 20 lat.

Jeśli jesteś zainteresowany ochroną swojej inwestycji, nie wahaj się z nami skontaktować. Dodatkowe informacje na temat naszych SPECJALNYCH WARUNKÓW GWARANCJI

Polityka dotycząca ryzyka, utrata dochodów i ograniczone zysków (All risk policy, Loss of Income and Reduced yield cover)

Ubezpieczone przedmioty

Ubezpieczonym jest instalacja fotowoltaiczna opisana w umowie ubezpieczenia oraz wszystkie części należące do instalacji fotowoltaicznej, w szczególności:

 • Ogrodzenia, okablowanie
 • Urządzenia, które mają na celu doprowadzanie energii, takie jak transformatory, sieciowe stacje doprowadzające i podziemne kable
 • Fundamenty, konstrukcje nośne
 • Budynki operacyjne i kontenery w zakładzie
 • Urządzenia transmisyjne do monitorowania

Umowa specjalna „Ochrona przed zmniejszonymi zyskami”

Ubezpieczyciel zrekompensuje zmniejszone przychody, jeśli prognozowana roczna produkcja energii, zgodna z projekcją zysku lub raportem o przychodach, spadła o około 10%.

Ubezpieczone „Obniżona produkcji” z powodu

 • zmniejszenia globalnego promieniowania słonecznego w porównaniu z prognozowanym zyskiem
 • brak komponentów
 • uszkodzenia wewnętrzne modułów fotowoltaicznych i komponentów elektronicznych
 • ponadprzeciętne lub nadmierne zużycie i zanieczyszczenie / zanieczyszczenie składników

Zakres obszarowy: Europa 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (Third Party Liability insurance)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakupione przez inwestora od ubezpieczyciela w celu ochrony przed roszczeniami innej strony trzeciej. Przykład przypadku roszczenia: Jeśli moduł z instalacji fotowoltaicznej wybuchnie i uszkodzi nieruchomość strony trzeciej lub uszkodzone zostanie ciało poszkodowanego.


 • Nasza firma nie jest brokerem ubezpieczeniowym. 
 • W ramach naszej usługi kontaktujemy Klienta ze specjalistycznym brokerem ubezpieczeniowym firmą REIB, który w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeniowego zawiera z Klientem umowę ubezpieczeniową.
 • Nasza firma jest oficjalnym doradcą REIB. Nie pobieramy opłat od Klienta. Szczegółowa umowa oraz polisa ubezpieczeniowa zawierana jest bezpośrednio, bez dodatkowych kosztów.

O firmie REIB:

REIB jest wyspecjalizowanym brokerem ubezpieczeniowym typu full service w zakresie energii odnawialnej obsługującym projekty solarne i wiatrowe na całym świecie. Działa na rzecz zarówno dużych podmiotów – producentów energii, jak i klientów indywidualnych. Do klientów zaliczają się m.in: fundusze inwestycyjne, firmy EPC, O & M oraz deweloperzy.

REIB wspiera zrównoważony świat poprzez etyczne praktyki biznesowe. Jest członkiem wielu organizacji, które promują i wspierają zrównoważone działania biznesowe i tworzenie społeczeństwa ekologicznie odpowiedzialnego.

Zapytaj o ofertę.